Politika privatnosti

NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Obchodní společnost
ASP GROUP sro

ID 26320509
sa sjedištem u Letkovu, Staroplzenecká 290, poštanski broj 326 00,
upisan u trgovački registar koji vodi Regionalni sud u Pilsenu, odjeljak C, umetnuti 13271 telefonski
kontakt: +420 3218
-mail: info @ aspgroup. cz

(u daljnjem tekstu također  "Administrator" )

ovime omogućuje ispitanicima da budu informirani o načelima obrade osobnih podataka i određenim pravima nositelja podataka koja proizlaze iz primjenjivog zakonodavstva. Molimo ispitanike da pažljivo pročitaju ovu politiku obrade osobnih podataka jer ova politika utvrđuje osnovu na kojoj ćemo obrađivati ​​osobne podatke koje dobijemo od vas kao nositelja podataka ili koje nam date. Ova politika je sveobuhvatan sažetak najvažnijih praksi koje voditelj obrade koristi za zaštitu osobnih podataka. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s obradom i zaštitom vaših osobnih podataka, obratite se administratoru na kontakte navedene u zaglavlju.
 

Uvodne odredbe

Obchodní společnost ASP GROUP sro, IČO 26320509, sa sjedištem u Letkovu, Staroplzenecká 290, poštanski broj 326 00, upisan u trgovački registar koji vodi Regionalni sud u Pilsenu, odjeljak C, uložak 13271, u smislu je članka 4. (7) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (u  daljnjem tekstu  "GDPR" od strane voditelja obrade osobnih podataka.

Voditelj obrade osobnih podataka obvezuje se štititi i poštivati ​​pravo ispitanika na privatnost, jer zaštitu privatnosti i osobnih podataka voditelj obrade smatra svojom primarnom obvezom. Voditelj obrade osobnih podataka izjavljuje da s osobnim podacima postupa isključivo u skladu s važećim zakonodavstvom.

Ova načela predstavljaju općeprihvaćeni dokument kojim se voditelj obrade obvezuje štititi i obrađivati ​​osobne podatke fizičkih osoba kao nositelja podataka dobivenih od strane voditelja obrade u vezi s pregovorima i mogućim naknadnim sklapanjem ugovora ili u vezi s bilo kojim slobodnim pristankom subjekt podataka.osobni podaci.


Načela obrade osobnih podataka

U skladu s člankom 5. GDPR-a, voditelj obrade odgovoran je za poštivanje načela obrade osobnih podataka:

zakonitost  - obveza utvrđivanja pravnog naslova,
poštenja i transparentnosti za svaku obradu osobnih podataka  - obveza voditelja obrade da osiguraniku što je više moguće o njegovim osobnim podacima, uključujući posebno transparentnu komunikaciju s ispitanikom i otvorenost prema nositelja podataka o njegovim osobnim podacima. Obveza voditelja obrade da koristi jednostavan jezik znači komuniciranje s ispitanikom o njegovim osobnim podacima i obveza pružanja jasnih, razumljivih i točnih informacija,
ograničenje svrhe  – obveza voditelja obrade osobne podatke samo u određene, jasno navedene i legitimne svrhe,
minimiziranje podataka - obveza voditelja obrade da obrađuje samo one osobne podatke koji su mu potrebni da ispuni navedenu svrhu obrade i samo u potrebnoj mjeri,
točnost  - obveza čuvanja i obrade samo aktualnih i točnih osobnih podataka te netočne podatke za brisanje ili odmah ispravno,
ograničenja pohrane  - obveza pohranjivanja osobnih podataka samo onoliko koliko je potrebno za potrebe obrade,
integriteta i povjerljivosti  - obveza obrade osobnih podataka na način da se očuva njihova sigurnost i njihova nezakonita ili neovlaštena obrada ili oštećenje , uništenje ili gubitak se ne dogodi i može dokazati usklađenost s ovim načelima.
 

Prava ispitanika u vezi sa zaštitom osobnih podataka

Ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku kontaktirati voditelja obrade radi dobivanja informacija o postupku obrade njegovih osobnih podataka.

Ispitanik ima pravo kontaktirati voditelja obrade u bilo kojem trenutku kako bi ostvario sljedeća prava:

pravo na pristup osobnim podacima  i pravo zahtijevati potvrdu od voditelja obrade obrađuju li se ili ne osobni podaci koji se odnose na njega te pravo na zahtjev za preslikom obrađenih osobnih podataka,
pravo na ispravak  ako ispitanik smatra da su osobni podaci koji se obrađuju podaci koje o njemu vodi voditelj obrade su netočni i pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka,
pravo na brisanje („pravo na zaborav“)  osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja, ako više nisu potrebni u svrhu za koju su prikupljeni i obrađeni, ako je pristanak subjekta za obradu opozvan i ne postoji drugi zakonski razlog za obradu ili, ako su osobni podaci obrađeni nezakonito,
pravo na ograničavanje obrade ako ispitanik poriče točnost osobnih podataka tijekom vremena potrebnog da voditelj obrade provjeri točnost osobnih podataka, obrada je protuzakonita i ispitanik odbija izbrisati takve podatke, voditelj obrade više ne treba osobne podatke za svrhe obrade, ali nositelj podataka zahtijeva od njih da utvrde, provedu ili obrane pravne zahtjeve  (npr. u vezi sa tužbom na sudu) ili je ispitanik prigovorio obradi, nije jasno je li legitimni interes voditelja obrade veći od legitimni interesi nositelja podataka, pravo na
prenosivost  osobnih podataka, ako ispitanik zatraži od voditelja obrade da primi osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu koji se na njega tiče i koji je dao voditelju obrade,
pravo prigovoriti protiv obrade osobnih podataka, uključujući profiliranje, koje ispitanik obrađuje iz razloga legitimnog interesa. U slučaju da se ispitanik usprotivi obradi osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga, osobni podaci se više neće obrađivati ​​u tu svrhu,
pravo na povlačenje privole  ako je ispitanik dao privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zahtijevaju pristanak. Ispitanik ima pravo povući privolu u bilo kojem trenutku u tom slučaju. Administrator upozorava da je u slučaju povlačenja privole obrada osobnih podataka koja se dogodila prije povlačenja privole zakonsko
pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu., a to je Ured za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem u potpukovniku. Sochora 27, 170 00 Prag 7, ako ispitanik smatra da su tijekom obrade osobnih podataka povrijeđena pravila zaštite osobnih podataka.

Voditelj obrade dužan je ispitaniku, na zahtjev u skladu s člancima 15. do 22. GDPR-a, pružiti informacije o poduzetim mjerama, bez nepotrebnog odgađanja, au svakom slučaju u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva. Taj se rok može produžiti za još dva mjeseca ako je potrebno i s obzirom na složenost i broj zahtjeva. Voditelj obrade će obavijestiti nositelja podataka o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, zajedno s razlozima za odgodu. Ako ispitanik podnese zahtjev u elektroničkom obliku, informacije se po mogućnosti dostavljaju u elektroničkom obliku, osim ako ispitanik ne zatraži drugačije.
 

Obrada osobnih podataka

Voditelj obrade izjavljuje da obrađuje osobne podatke ispitanika koji su nužni za ispunjenje svrhe ugovora i zaštitu legitimnih interesa i potraživanja voditelja obrade.

Voditelj obrade upozorava da osim obrade osobnih podataka uz slobodan pristanak nositelja podataka, ima pravo obrađivati ​​osobne podatke bez pristanka nositelja podataka u slučajevima određenim zakonom  (npr. u ispunjavanju obveza voditelja obrade prema zaključenim ugovorima; zakonodavstvu, osigurati zaštitu prava i zakonom zaštićenih interesa, ispuniti zadaću koja se obavlja u javnom interesu, u mjeri u kojoj je to nužno za legitimni interes administratora za sprječavanje prijevare, za zaštitu od oštećenja računalnih i elektroničkih komunikacijskih sustava) .

Voditelj obrade prikuplja i obrađuje podatke na temelju slobodnog pristanka ispitanika, ili u mjeri u kojoj je to potrebno, koju je voditelj obrade dobio u vezi s pregovorima o ugovoru i mogućim naknadnim sklapanjem ugovora ili na temelju drugog pravni naslov.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke u mjeri potrebnoj za potrebe ugovora ili drugog pravnog naslova te u mjeri koja je dogovorena s ispitanikom, prvenstveno u svrhu procjene zadovoljstva korisnika, poboljšanja usluga, slanja ponuda i usluga proizvoda, slanja poslovnih poruka i biltene.

Osobni podaci prikupljat će se, pohranjivati ​​i upotrebljavati onoliko dugo koliko je to strogo potrebno, ali najmanje za vrijeme trajanja ugovornog odnosa ili drugog pravnog naslova, dok se ugovorna prava nadležnog tijela javne vlasti mogu ostvarivati, onoliko dugo koliko je potrebno. koliko je potrebno za zaštitu prava i prava voditelja obrade, ili za razdoblje koje zahtijeva voditelj obrade, ili do povlačenja privole, ako su podaci dani uz privolu ispitanika i obveza obrade osobnih podataka nije nametnut od strane kontrolora zakonom. Podaci se obrađuju uglavnom u svezi s poslovnim transakcijama iu svrhu brige o korisnicima, informiranja o novostima, proizvodima i uslugama, slanja odabranih poslovnih poruka i saznanja mišljenja ispitanika, a sve radi poboljšanja brige o korisnicima, te u skladu sa zakonskim ili ugovorni zahtjevi.dužnosti administratora.

Voditelj obrade ne otkriva osobne podatke trećoj strani osim kako je navedeno u ovoj politici. Voditelj obrade ima pravo podijeliti osobne podatke ispitanika s trećom stranom u svrhu informiranja o proizvodima i uslugama, ako nositelj podataka ima privolu ispitanika ili ako to zahtijeva ili dopušta zakon. Voditelj obrade ima pravo podijeliti osobne podatke ispitanika s trećom osobom kako bi spriječio kazneno djelo ili smanjio moguće rizike, ako to zahtijeva zakon ili gdje voditelj obrade smatra da je prikladno, kako bi zaštitio legitimne interese, prava ili imovinu njegove ili njezine treće osobe.osobe.

Voditelj obrade prikuplja, pohranjuje i obrađuje osobne podatke na siguran način kako bi oni ostali povjerljivi i nisu dostupni trećoj strani. Osobne podatke u papirnatom obliku administrator obrađuje, pohranjuje i štiti u svom sjedištu u zaključanoj prostoriji, kojoj imaju pristup samo ovlašteni djelatnici administratora koji se obvezuju na povjerljivost. Osobni podaci u elektroničkom obliku obrađuju se, pohranjuju i štite lozinkama i vatrozidima. Ako se obrada osobnih podataka temelji na pristanku ispitanika ili legitimnim interesima i svrhama voditelja obrade, osobne podatke mogu obraditi vanjski suradnici i dobavljači, posebice vanjsko odvjetničko društvo, vanjska računovodstvena tvrtka ili vanjski IT podrška. Subjekti koji surađuju s administratorom pažljivo su odabrani na temelju jamstva,

Osobni podaci se arhiviraju prema zakonskim rokovima. Administrator je postavio stroga interna pravila koja provjeravaju zakonitost posjedovanja osobnih podataka, osiguravajući da osobne podatke administrator ne drži dulje nego što ima pravo. Administrator je dužan izbrisati relevantne osobne podatke nakon gubitka zakonskog razloga za njihovu pohranu.
 

Završne odredbe

Ova načela stupaju na snagu 25. svibnja 2018. i izdaju se na neodređeno vrijeme.

Voditelj obrade ima pravo mijenjati ovu politiku u bilo kojem trenutku bez pristanka ispitanika. Aktualni tekst ove politike može se pogledati tijekom radnog vremena u sjedištu administratora.